Πως θα ανακηρυχθεί πλειοδότης ο Σαββίδης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΣημείωμα του υπ. Επικρατείας

Η απόσυρση του οριστικού υπερθεματιστή «Ι.Β. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΜΑΕ» πριν την εκπνοή της προθεσμίας καταβολής της α’ δόσης του τιμήματος, όπως άλλωστε και τυχόν αντίστοιχη ενέργεια οποιουδήποτε άλλου εκ των τεσσάρων υπερθεματιστών, ουδόλως επηρεάζει το κύρος του διαγωνισμού ούτε επηρεάζει/κωλύει την συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Ο ν. 4339/2015 (άρθρο 13.3) και η Προκήρυξη 1/2016 (παρ. 8.4) είχαν προβλέψει και μία τέτοια εξέλιξη, θεσπίζοντας συγκεκριμένες διατάξεις για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου παραίτησης (ρητής ή εν τοις πράγμασι) οριστικού υπερθεματιστή και συνεπακόλουθης μη πληρωμής της α’ δόσης του τιμήματος εντός της νόμιμης προθεσμίας, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως το επιδιωκόμενο δημόσιο συμφέρον.

Σε αυτή την περίπτωση, ο αποσυρόμενος οριστικός υπερθεματιστής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό (ύψους 3 εκ. ευρώ) με σχετική απόφαση του ΓΓΕΕ, ενώ στη θέση του υπεισέρχεται ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα κατάταξης επιλαχόντων. Ο πλειοδότης αυτός, εν προκειμένω η εταιρία DIMERA, θα ανακηρυχθεί οριστικός υπερθεματιστής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου «πόθεν έσχες» του από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (με τη συνδρομή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών) και θα κληθεί να καταβάλει την α’ δόση του τιμήματος που προσέφερε (61.500.000:3) εντός 15 ημερών από την ανακήρυξή του.        

Comments

  1. NIKGEO says:

    Το ζήτημα είναι ότι πάσχει νομικά ο ενιαίος πίνακας επιλαχόντων ενώ όπως προκύπτει από την εικονική συμμετοχή Καλογρίτσα, καθώς κατά τον χρόνο του διαγωνισμού δεν είχε τα λεφτά που πόνταρε και συνεπώς προκάλεσε ζημία σε όλους τους συμμετέχοντες στην δημοπρασία 2ης, 3ης και 4ης άδειας!

Leave a Reply

%d bloggers like this: